OOO

OOO הוא מנגנון שמחולל אובייקטים מתכלים ודוגם מחייהם הקצרים פיסות של זמן. באמצעות כלים אודיו-ויזואליים, רגעים מתהליך ההתממשות של צורה וחומר במרחב הינם מתוזמנים ומוגדרים. זהו מופע רב-חושי שנועד להעניק ביטוי פיזי ופואטי למימד הזמן.

מלחמאמי תאורה לעד – אסף כהן, שי דרור, יונתן דהן, יוסף משיח