Piknik Salon

׳רישום פרפורמטיבי׳ הינו פרויקט מתמשך של קבוצת Piknik (טורקיה), שחבריה מייחדים את פעולת הרישום כמדיום לבדיקת גבולותיהם של מהלכים פרפורמטיביים פיזיים ומנטליים בחללים משתנים. במטרה להתנסות במרחביות, פיקניק מציעים הרפתקה חדשה בעלת אופי חזותי-מרחבי ומזמינים אותך לרשום על גבי הסלון, ובמקביל לחולל מהפך במרחב באמצעות שולחן עגול שהדיונים סביבו נועדו להציף שאלות בנושא חוויות זמן וגוף ובנוגע למושג בית. סצנות יומיומיות חדשות המתרחשות בחללים בהם אנו מתגוררים ילוו את השיחות, וכן הצורך להגדיר מחדש את מושג הזמן במאה ה-21, עבורו אנו משכתבים את כל הפרמטרים. במשך התערוכה ניתן יהיה לצפות בשיחות על פני משטחי החלל אך לא בהתאם לחוקים ליניאריים קפדניים, אלא ברצף דמוי היפר-טקסט, במבנה קריאה חופשי.

Piknik Works