The Fountain of Aging

תנועתו החד-כיוונית של הזמן החולף היא נושא מרכזי בשלל תרבויות, דתות, תורות פילוסופיות, וכן במיתולוגיות ומיתוסים שונים. נושא זה מקבל ביטוי במושג מעיין הנעורים, שמימיו מסוגלים לרפא חולים ולהשיב לקשישים את נעוריהם. The Fountain of Aging הוא מיצב חי, כוריאוגרפיה בת שבעה ימים של מפגש בין חומרים והשפעתם הוויזואלית זה על זה. במהלך המיצג מופעלים על האובייקטים תהליכי זירוז והאצה, כדי ליצור מופע משתנה של התבלות החומר בזמן אמת. The Fountain of Aging מקדש את מגע הזמן במקום להתנגד אליו. בהמשך להלך הרוח של יוצרי הפרויקט, שעבודה עם חומרים אורגניים והאצה של תהליכי בליה טבעיים היא חלק מרכזי בגוף העבודה שלהם, גם בבסיס עבודה זו עומדים תהליכים המתייחסים להשפעות הזמן על החומר וארעיותו.

דניאל אלקיים, תמר דגני